Beleidsverklaring veiligheid en gezondheid

De directie van BOEG B.V., zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid.

Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid aan medewerkers en derden, alsmede materiële schade worden voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de vigerende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

Door BOEG B.V., zal gestreefd worden naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden,veiligheid en gezondheid.

Er zal jaarlijks een activitieitenplan worden opgesteld om het streven naar continue verbetering te concretiseren. Evaluatie van dit plan zal (jaarlijks) plaatsvinden door de directie.

Van iedere medewerker(ster) wordt in het kader van zijn functie, rechten, verantwoordelijkheden en algemeen geaccepteerde gebruiken, verwacht dat hij/zij zijn/haar activiteiten volgens het VCU-handboek uitvoert en dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van het geformuleerde beleid.

Deze beleidsverklaring is openbaar en ligt ter inzage voor alle werknemers bij de directie van BOEG B.V.

J.G. den Bakker & C.G.J. Bethume