Website:

BOEG streeft ernaar de website www.boeg.nl zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website www.boeg.nl kunt u via info@boeg.nl aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website niet volledig is of fouten bevat horen wij dit graag van u. De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

BOEG kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. BOEG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. BOEG is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

E-mail:

De informatie in de e-mail berichten van BOEG is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u een e-mail bericht van BOEG per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. BOEG aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.

Privacy statement

BOEG respecteert de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van www.boeg.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Raadpleeg voor meer informatie de volledige Privacy Statement van BOEG. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BOEG dan kunt u een e-mail sturen naar welkom@boeg.nl.

Clickgedrag

Op de website van BOEG worden via Google Analytics algemene, niet op de persoon terug herleidbare bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BOEG haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruikersvoorwaarden

BOEG besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. BOEG streeft er naar nooit vacatures online te hebben staan die niet meer in behandeling zijn. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. BOEG aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.